نویسنده = ���������� ��������
مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 49-60

10.22092/jsb.2022.353748.1268

حامد منصوری؛ مهدی حسنی؛ حمزه حمزه؛ علی محمد جعفری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد چهارمحالی


سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 12-1

10.22092/jsb.2012.655

سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی


تأثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 53-43

10.22092/jsb.2012.656

آژنگ جاهدی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ فرحناز حمدی


تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 214-205

10.22092/jsb.2011.946

حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد


ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه

دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 42-31

10.22092/jsb.2010.758

حسن ابراهیمی کولایی؛ سیدباقر محمودی؛ مهدی حسنی