نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلاینده بررسی آلاینده های رودخانه ارس و تأثیر استفاده از آب رودخانه در افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 81-90]

ا

 • استقرار رابطه بین اندازه بذر منوژرم با قوه نامیه و استقرار گیاه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 34-49]
 • اندازه بذر رابطه بین اندازه بذر منوژرم با قوه نامیه و استقرار گیاه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 34-49]

چ

 • چغندرقند تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 24-33]
 • چغندرقند رابطه بین اندازه بذر منوژرم با قوه نامیه و استقرار گیاه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 34-49]
 • چغندرقند بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 50-62]
 • چغندرقند جداسازی و شناسایی Paecilomyces fumosoroseus قارچ جدا شده از نماتد سیست چغندرقند Heterodera schachtii [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 63-70]
 • چغندرقند اثر هراکشت چغندرقند در کاهش خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 71-80]

ر

 • روش FISH استفاده از روش FISH برای تعیین جایگاه دو قطعه تکراری DNA روی کروموزوم ها و رشته های منبسط DNA گونه وحشی Beta Procumbens در گیاهان مونوسومیک با کروموزوم اضافی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 1-23]

س

 • سلول های محافظ روزنه تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 24-33]

ف

 • فسفر قابل دسترس بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 50-62]
 • فلزات سنگین بررسی آلاینده های رودخانه ارس و تأثیر استفاده از آب رودخانه در افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 81-90]

ق

 • قوه نامیه رابطه بین اندازه بذر منوژرم با قوه نامیه و استقرار گیاه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 34-49]

ک

 • کروموزم تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 24-33]

گ

 • گیاهان مونوسومیک استفاده از روش FISH برای تعیین جایگاه دو قطعه تکراری DNA روی کروموزوم ها و رشته های منبسط DNA گونه وحشی Beta Procumbens در گیاهان مونوسومیک با کروموزوم اضافی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 1-23]

م

 • محصولات کشاورزی بررسی آلاینده های رودخانه ارس و تأثیر استفاده از آب رودخانه در افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 81-90]

ن

 • نماتد سیست جداسازی و شناسایی Paecilomyces fumosoroseus قارچ جدا شده از نماتد سیست چغندرقند Heterodera schachtii [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 63-70]
 • نماتد مولد سیست اثر هراکشت چغندرقند در کاهش خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 71-80]

ه

 • همبستگی تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 24-33]