نمایه کلیدواژه ها

پ

 • پتاسیم نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 84-95]

ت

 • تولید شکر تولید شکر در ایران و مقایسه آن با آسیا و جهان در سال 1378 [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 99-101]

چ

 • چغندرقند اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 19-1]
 • چغندرقند بررسی روش مناسب تولید و کشت پروتوپلاست برای بازایی گیاه کامل چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 36-20]
 • چغندرقند تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 55-37]
 • چغندرقند مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 56-71]
 • چغندرقند نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 84-95]

ر

 • رقم مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 56-71]

س

 • سرخرطومی ریشه و دمبرگ مقایسه تأثیر سه روش محلول پاشی، ضدعفونی معمولی و ضدعفونی همراه با پلت بذر برای مبارزه با کک چغندرقند و سرخرطومی های ریشه و دمبرگ چغندرقند در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 72-83]

ش

 • شاخص رشد تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 55-37]

ع

 • علف هرز اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 19-1]

ک

 • کشت پروتوپلاست بررسی روش مناسب تولید و کشت پروتوپلاست برای بازایی گیاه کامل چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 36-20]
 • کفشدوزک چغندرقند کفشدوزک چغندرقند Bulae lichatschovi (Col. Coccinellidae) نحوه زندگی و روش جلوگیری از خسارت آن [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 96-98]
 • کک چغندرقند مقایسه تأثیر سه روش محلول پاشی، ضدعفونی معمولی و ضدعفونی همراه با پلت بذر برای مبارزه با کک چغندرقند و سرخرطومی های ریشه و دمبرگ چغندرقند در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 72-83]
 • کم آبیاری تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 55-37]

م

 • ماده خشک اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 19-1]
 • محلول پاشی مقایسه تأثیر سه روش محلول پاشی، ضدعفونی معمولی و ضدعفونی همراه با پلت بذر برای مبارزه با کک چغندرقند و سرخرطومی های ریشه و دمبرگ چغندرقند در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 72-83]
 • مناسبترین زمان مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 56-71]