نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز پیرسون پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 181-191]

ا

 • اختلاط دوتایی کُنش پیوسته علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در علف‌های‌هرز خرفه و سلمه‌تره [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]

ب

 • باقیمانده حشره‌کش بررسی باقی مانده حشره‌کش‌های کلروپیریفوس و سایپرمترین در ریشه و تفاله چغندرقند در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 203-213]
 • بتالائین تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 215-226]
 • بتائین تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • بیمه عملکرد محصولات ارزیابی میزان مشارکت چغندرکاران دشت قزوین در طرح بیمه عملکرد محصول چغندرقند تحت شرایط سیاست گذاری نرخ حق بیمه [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 227-241]
 • بهره‌وری مصرف آب حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]

پ

 • پارامترهای اقلیمی بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه‌ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-29]
 • پراکسیداز ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-202]
 • پراکسیداز تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • پرتو فرابنفشB تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 215-226]
 • پردازش تصویر پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 181-191]
 • پروتئین محلول برگ ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-202]
 • پرولین تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]
 • پهنه بندی اقلیمی بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 165-179]

ت

 • تاریخ کاشت بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 165-179]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 111-119]
 • تخمین برخط پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 181-191]
 • تنش تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]

چ

 • چغندر علوفه‌ای پاسخ برخی از صفات عملکردی و کیفی چغندر علوفه‌ای (Beta vulgaris L.) به کودهای آلی و پتاسیمی در سوریه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]
 • چغندرقند تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 111-119]
 • چغندرقند واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • چغندرقند اثر کاربرد تلفیقی کودسبز و شیمیایی بر میزان کربن و نیتروژن خاک، کنترل علف‎های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 49-63]
 • چغندرقند تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • چغندرقند ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 65-74]
 • چغندرقند حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • چغندرقند ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-202]
 • چغندرقند بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 165-179]
 • چغندرقند شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 147-163]
 • چغندرقند ارزیابی میزان مشارکت چغندرکاران دشت قزوین در طرح بیمه عملکرد محصول چغندرقند تحت شرایط سیاست گذاری نرخ حق بیمه [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 227-241]
 • چغندرقند تأثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 131-146]

ح

 • حسابداری آب حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]

د

 • دریاچه ارومیه حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • درجه روزهای رشد (GDD) بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه‌ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-29]
 • دس‌مدیفام + فن‌مدیفام + اتوفومیست کُنش پیوسته علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در علف‌های‌هرز خرفه و سلمه‌تره [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]

ر

ژ

 • ژن کدکننده شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 147-163]

س

 • سایپرمترین بررسی باقی مانده حشره‌کش‌های کلروپیریفوس و سایپرمترین در ریشه و تفاله چغندرقند در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 203-213]
 • سیاست گذاری حق بیمه ارزیابی میزان مشارکت چغندرکاران دشت قزوین در طرح بیمه عملکرد محصول چغندرقند تحت شرایط سیاست گذاری نرخ حق بیمه [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 227-241]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 165-179]
 • سوریه پاسخ برخی از صفات عملکردی و کیفی چغندر علوفه‌ای (Beta vulgaris L.) به کودهای آلی و پتاسیمی در سوریه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

ش

 • شاخص قابلیت تولید زیست توده (CBPI) بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه‌ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-29]
 • شکر واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]

ع

 • عملکرد چغندرقند پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 181-191]
 • عملکرد ریشه واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • عملکرد ریشه اثر کاربرد تلفیقی کودسبز و شیمیایی بر میزان کربن و نیتروژن خاک، کنترل علف‎های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 49-63]

ک

 • کاتالاز تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • کاتالاز ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-202]
 • کاروتنویید ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-202]
 • کاشت پاییزه بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 165-179]
 • کربن اثر کاربرد تلفیقی کودسبز و شیمیایی بر میزان کربن و نیتروژن خاک، کنترل علف‎های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 49-63]
 • کروماتوگرافی تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 215-226]
 • کشاورزی دقیق پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 181-191]
 • کشت بهاره واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • کشت تابستانه واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • کشت تابستانه پاسخ برخی از صفات عملکردی و کیفی چغندر علوفه‌ای (Beta vulgaris L.) به کودهای آلی و پتاسیمی در سوریه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]
 • کلروپیریفوس بررسی باقی مانده حشره‌کش‌های کلروپیریفوس و سایپرمترین در ریشه و تفاله چغندرقند در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 203-213]
 • کلروفیل ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-202]
 • کلروفیل a تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • کود آلی پاسخ برخی از صفات عملکردی و کیفی چغندر علوفه‌ای (Beta vulgaris L.) به کودهای آلی و پتاسیمی در سوریه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]
 • کود پتاسیمی پاسخ برخی از صفات عملکردی و کیفی چغندر علوفه‌ای (Beta vulgaris L.) به کودهای آلی و پتاسیمی در سوریه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]
 • کودسبز اثر کاربرد تلفیقی کودسبز و شیمیایی بر میزان کربن و نیتروژن خاک، کنترل علف‎های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 49-63]

م

 • متابولیت های ثانویه تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 215-226]
 • محتوای پروتئین تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]
 • محیط اصلاح شده Knop ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 65-74]
 • مدل AquaCrop حسابداری آب در مزرعه چغندرقند تحت مدیریت دور و عمق آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه میاندواب) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • مدل HADCM3 بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه‌ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-29]
 • مدل MP-PMP ارزیابی میزان مشارکت چغندرکاران دشت قزوین در طرح بیمه عملکرد محصول چغندرقند تحت شرایط سیاست گذاری نرخ حق بیمه [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 227-241]
 • مدل دُز افزایشی کُنش پیوسته علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در علف‌های‌هرز خرفه و سلمه‌تره [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • مسیر گل دهی شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 147-163]
 • مشارکت کشاورزان ارزیابی میزان مشارکت چغندرکاران دشت قزوین در طرح بیمه عملکرد محصول چغندرقند تحت شرایط سیاست گذاری نرخ حق بیمه [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 227-241]
 • مصرف بهینه تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 111-119]

ن

 • نانوذره دیاکسیدتیتانیوم ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-202]
 • نیتروژن اثر کاربرد تلفیقی کودسبز و شیمیایی بر میزان کربن و نیتروژن خاک، کنترل علف‎های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 49-63]
 • نرم‌افزار LARS-WG بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه‌ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-29]

و

 • وزن خشک ریشه تاثیر بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی بر روی رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت ارقام مختلف چغندرقند [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 75-91]

ه

 • هم‌افزیی کُنش پیوسته علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در علف‌های‌هرز خرفه و سلمه‌تره [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]
 • هم‌کاهی کُنش پیوسته علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در علف‌های‌هرز خرفه و سلمه‌تره [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 93-109]