نمایه نویسندگان

ا

ر

  • رنجی، ذبیح اله نتایج بررسی های انجام شده در سه هیبرید تریپلوئید مولتی ژرم مقاوم به بولت [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 13-22]
  • روحی، الهوردی برآورد سطح برگ چغندرقند [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-12]
  • روحی، الهوردی اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 23-33]

س

  • سبزه ای، غلامرضا اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 23-33]

ش

  • شریفی، حمید نتایج بررسی امکان کشت چغندرقند در مطقه ایذه [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 41-55]

ع

  • علیمرادی، ایرج نتایج بررسی های انجام شده در سه هیبرید تریپلوئید مولتی ژرم مقاوم به بولت [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 13-22]

غ

  • غدیری، ولی اله تغییرات جمعیت بالتوری Chrysopa carnea Steph. در مزارع چغندرقند کرج [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 34-40]

گ

  • گوهری، جواد برآورد سطح برگ چغندرقند [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-12]
  • گوهری، جواد اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 23-33]
  • گوهری، جواد نتایج بررسی امکان کشت چغندرقند در مطقه ایذه [دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 41-55]