تغییرات جمعیت بالتوری Chrysopa carnea Steph. در مزارع چغندرقند کرج

نوع مقاله: علمی و فنی

نویسنده

عضو هیئت علمی آزمایشگاه موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، کرج، ایران.

چکیده

حشره کامل از عسلک قطرات شبنم و ترشحات گیاهان تغذیه می کند ولی لارو این حشره پرداتور فعالی است که از مراحل مختلف نشو و نمای شته ها،زنجره ها، کنه ها و لارو سنین اولیه پروانه ها و تخم حشرات تغذیه می کند. بررسیهای انجام شده طی مدت سه سال (1367-1365) نشان داد که حشرات کامل از اواخر اردیبهشت ماه یا اوایل خرداد ماه در مزارع چغندرقند ظاهر شده و تراکم جمعیت آن از اواخر خردادماه افزایش می یابد. حداکثر جمعیت این بالتوری از اوایل تیرماه تا اواخر مرداد ماه در مزارع فعالیت دارد و از اواخر مرداد ماه جمعیت آن رو به کاهش می گذارد. بالاترین تراکم جمعیت این بالتوری در مزارع زودکاشت ظاهر می شود. حشرات کامل دارای فعالیت شبانه هستند و به طرف نور جلب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population fluctuation of Chryspoa carnea Steph in sugar beet fields of Karaj

نویسنده [English]

  • V. Ghadiri
Researcher of Plant Pests and Disease Research Laboratory, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Adult feeds from honeydew, dew and nectar of plants, but the larva of this lacewing is and active predator and feeds on different stages of aphids, jassids, acarina (Tetranychidae) and other small insects and also small larva of butterflies and insects eggs. Aresearch work of about three years (1986-1988) showed that the adults appear in the sugarbeet fields from middle or end of May and their population increases from middle of June. The maximum population density is seen from end of June until early or middle of August. The highest density appears in early cultivated fields. Adults are active at night and are attracted to the light.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chryspoa carnea Steph
  • sugar beet