نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی زاده، محسن تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 24-33]

ا

 • احسانی مقدم، بهروز تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 24-33]
 • احمدیان یزدی، امیر جداسازی و شناسایی Paecilomyces fumosoroseus قارچ جدا شده از نماتد سیست چغندرقند Heterodera schachtii [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 63-70]

پ

 • پرویزی، رحیم اثر هراکشت چغندرقند در کاهش خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 71-80]

ح

 • حکیمی، منصور بررسی آلاینده های رودخانه ارس و تأثیر استفاده از آب رودخانه در افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 81-90]

د

 • دهقانشعار، مجید رابطه بین اندازه بذر منوژرم با قوه نامیه و استقرار گیاه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 34-49]

س

 • سیستانی، هوشنگ بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 50-62]

ش

غ

 • غالبی، سعید بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 50-62]

ف

 • فاطمی، صدیقه جداسازی و شناسایی Paecilomyces fumosoroseus قارچ جدا شده از نماتد سیست چغندرقند Heterodera schachtii [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 63-70]

گ

 • گوهری، جواد بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 50-62]

م

 • مصباح، محمود استفاده از روش FISH برای تعیین جایگاه دو قطعه تکراری DNA روی کروموزوم ها و رشته های منبسط DNA گونه وحشی Beta Procumbens در گیاهان مونوسومیک با کروموزوم اضافی [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 1-23]

و

 • واحدی، سعید تعیین همبستگی بین تعداد کروموزم های هسته و تعداد کلروپلاست های سلول های محافظ روزنه در چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 24-33]

ی

 • یوسف آبادی، ولی اله بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند [دوره 13، شماره 1، 1376، صفحه 50-62]