نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، حمیدرضا تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 55-37]
 • احسانی مقدم، بهروز بررسی روش مناسب تولید و کشت پروتوپلاست برای بازایی گیاه کامل چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 36-20]
 • ارجمند، محمدناصر مقایسه تأثیر سه روش محلول پاشی، ضدعفونی معمولی و ضدعفونی همراه با پلت بذر برای مبارزه با کک چغندرقند و سرخرطومی های ریشه و دمبرگ چغندرقند در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 72-83]

ب

 • بساطی، جهانشاه مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 56-71]

ت

 • توحیدلو، قاسم نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 84-95]

ج

 • جلیلیان، علی مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 56-71]
 • جهاداکبر، محمدرضا تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 55-37]

ح

 • حاج رسولیها، شاپور تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 55-37]
 • حمدی، فرحناز نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 84-95]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 19-1]

ش

 • شیخ الاسلامی، رضا تولید شکر در ایران و مقایسه آن با آسیا و جهان در سال 1378 [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 99-101]
 • شهبازی، حسنعلی اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 19-1]

ص

 • صادقی، مجید مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 56-71]
 • صادقیان، سید یعقوب تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 55-37]

غ

 • غدیری، ولی اله مقایسه تأثیر سه روش محلول پاشی، ضدعفونی معمولی و ضدعفونی همراه با پلت بذر برای مبارزه با کک چغندرقند و سرخرطومی های ریشه و دمبرگ چغندرقند در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 72-83]
 • غدیری، ولی اله کفشدوزک چغندرقند Bulae lichatschovi (Col. Coccinellidae) نحوه زندگی و روش جلوگیری از خسارت آن [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 96-98]

گ

 • گوهری، جواد نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 84-95]

ی

 • یاوری، نسرین بررسی روش مناسب تولید و کشت پروتوپلاست برای بازایی گیاه کامل چغندرقند [دوره 15، شماره 1، 1378، صفحه 36-20]