کلیدواژه‌ها = کارایی فنی
ارزیابی کارایی تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 221-209

10.22092/jsb.2013.992

سعید یزدانی؛ رضا رحیمی


تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی چغندرکاران شهرستان بردسیر

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 121-109

10.22092/jsb.2007.1689

لادن شفیعی؛ محمد علی جواهری؛ زهرا پورجوپاری


عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 161-173

10.22092/jsb.2004.8211

عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ امیرحسین رستم پور