نویسنده = �������������� ��������
مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 49-60

10.22092/jsb.2022.353748.1268

حامد منصوری؛ مهدی حسنی؛ حمزه حمزه؛ علی محمد جعفری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد چهارمحالی


شناسایی والد مادری مناسب در تهیه ارقام مقاوم به بیماری‏های مهم خاکزاد چغندرقند

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-13

10.22092/jsb.2021.351187.1244

سیدباقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ سمر خیامیم؛ محسن بذرافشان؛ حامد منصوری؛ مسعود احمدی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده