نمایه کلیدواژه ها

ج

 • جنین زایی رویشی تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 1-15]

چ

 • چغندرقند تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 1-15]
 • چغندرقند روند رشد چغندرقند در اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 47-60]
 • چغندرقند ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 61-74]
 • چغندرقند تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 75-86]
 • چغندرقند بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 87-101]
 • چغندرقند اثرات مقدار و زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 102-114]
 • چغندرقند استفاده از آب در انتقال گیاهان چغندرقند از شرایط in vitro به خاک [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 115-115]
 • چغندرقند فعالیت یک حشره بی بال در مزارع چغندرقند کرج [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 116-116]

ح

 • حشره بی بال فعالیت یک حشره بی بال در مزارع چغندرقند کرج [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 116-116]

د

 • دوره رشد تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 75-86]

ر

 • رشد روند رشد چغندرقند در اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 47-60]
 • رگه نتاج اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]
 • روش های کاشت اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]

س

 • سرعت رشد نسبی (RGR) اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]
 • سرعت رشد نسبی محصول (CGR) اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]

ش

 • شاخص سطح برگ (LAI) اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]
 • شوری اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]

ص

 • صرفه جویی آب ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 61-74]

ع

 • عملکرد تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 75-86]
 • عوامل محیطی و فیزیولوژیکی روند رشد چغندرقند در اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 47-60]

ک

 • کشت سلول تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 1-15]
 • کل ماده خشک (TDW) اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]
 • کم آبی تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 75-86]
 • کود بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 87-101]

م

 • مدیریت زراعی ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 61-74]
 • مقاومت اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]
 • مقدار و زمان مصرف ازت اثرات مقدار و زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 102-114]