دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-1 

کامل علمی - پژوهشی

1. سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

صفحه 12-1

سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی


3. تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

صفحه 42-25

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


6. تنظیم اسمزی چغندرقند در شرایط تنش شوری

صفحه 80-67

فادی عباس؛ احمد مهّنا؛ قاسم اللحّام؛ انتصار الجباوی


7. بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران

صفحه 93-81

حمید محمدی؛ احمدعلی کیخا؛ وحید دهباشی؛ خالویی اردوان