نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، حمیدرضا روند رشد چغندرقند در اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 47-60]
 • ابراهیمیان، حمیدرضا ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 61-74]
 • ابراهیمیان، حمیدرضا بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 87-101]
 • ابراهیمیان، حمیدرضا اثرات مقدار و زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 102-114]
 • احسانی مقدم، بهروز تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 1-15]
 • احسانی مقدم، بهروز استفاده از آب در انتقال گیاهان چغندرقند از شرایط in vitro به خاک [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 115-115]

ت

 • توحیدلو، قاسم تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 75-86]

ج

 • جهاداکبر، محمدرضا روند رشد چغندرقند در اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 47-60]
 • جهاداکبر، محمدرضا ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 61-74]
 • جهاداکبر، محمدرضا بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 87-101]
 • جهاداکبر، محمدرضا اثرات مقدار و زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 102-114]

ح

 • حبیب خدایی، علی اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]

خ

 • خدادادی، حسین بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 87-101]

د

 • دهقانشعار، مجید عوامل فیزیولوژیکی محدودکننده جوانه زنی بذر منوژرم چغندرقند الف- بازدارندگی فیزیکی کلاهک بذر [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 16-26]

ر

 • رنجی، ذبیح اله اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]

ص

 • صادق کوهستانی، منوچهر اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]

غ

 • غدیری، ولی اله فعالیت یک حشره بی بال در مزارع چغندرقند کرج [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 116-116]

گ

 • گوهری، جواد تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 75-86]

م

 • مصباح، محمود تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 1-15]
 • مصباح، محمود تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 75-86]

و

 • واحدی، سعید اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 27-46]

ی

 • یاوری، نسرین تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند [دوره 14، شماره 1، 1377، صفحه 1-15]