کلیدواژه‌ها = دوره رشد
بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2022.356754.1293

مهسا فاضل؛ محمد رضا عظیمی؛ مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ محمد آرمین


بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند

دوره 17، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 99-109

محمدرضا جهاداکبر؛ مینا عقدایی؛ حمیدرضا ابراهیمیان


تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 75-86

10.22092/jsb.1999.113512

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح


اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 23-33

10.22092/jsb.1994.117693

جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ غلامرضا سبزه ای