نویسنده = مهیار شیخ الاسلامی آل آقا
نخستین گزارش از بیماری لکه گرد چغندر قند با عامل Cercospora beticola از استان کرمانشاه

دوره 39، شماره 1، شهریور 1402

10.22092/jsb.2024.364202.1340

مهیار شیخ الاسلامی؛ داریوش صفایی؛ علی جلیلیان


ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22092/jsb.2022.355407.1282

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ علی جلیلیان؛ حسن یونسی


بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 21، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 123-135

10.22092/jsb.2006.8203

مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک