نویسنده = �������������� ������������
قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‪هایی با ساختار ژنتیکی وسیع به رگه‪های چغندرقند

دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 30-15

10.22092/jsb.2010.757

حسنعلی شهبازی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانی


دوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهد

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 58-74

10.22092/jsb.2000.109921

حسنعلی شهبازی؛ محمد عبداللهیان نوقابی