نویسنده = ������������ ��������
بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 121-139

10.22092/jsb.2019.124950.1212

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام


تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاه‌چه چغندرقند (Vulgaris Beta L.) تحت تنش شوری

دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 45-62

10.22092/jsb.2019.121576.1189

عادل پدرام؛ مهدی تاجبخش؛ داریوش طالقانی؛ مهدی قیاسی


تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 214-205

10.22092/jsb.2011.946

حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد


مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 60-43

10.22092/jsb.2008.1036

کیوان فتوحی؛ جمال احمدآلی؛ امیر نورجو؛ عادل پدرام؛ عبدالمجید خورشید