نویسنده = ������������ ��������������
تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 189-199

10.22092/jsb.2014.2490

محمدرضا جهاداکبر؛ بابک بابایی؛ جهانشاه بساطی؛ زهرا عباسی


تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 97-108

10.22092/jsb.2004.7195

جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی


تأثیر بیماری سفید سطحی بر کمیت و کیفیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 44-61

10.22092/jsb.2000.113500

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ مهیار شیخ الاسلامی