نویسنده = ������������������ ��������������
ارزیابی روش‌های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه‌ای در مزارع چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 188-175

10.22092/jsb.2014.5551

حمیدرضا سالمی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ علیرضا نیکویی


معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 111-99

10.22092/jsb.2013.1298

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ ولی اله ولی اله یوسف آبادی


تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 81-93

10.22092/jsb.2003.7168

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری


بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند

دوره 17، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 99-109

محمدرضا جهاداکبر؛ مینا عقدایی؛ حمیدرضا ابراهیمیان