نویسنده = ������ �������� ������ ��������
کُنش پیوسته علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در علف‌های‌هرز خرفه و سلمه‌تره

دوره 34، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 93-109

10.22092/jsb.2018.109471.1147

علی اصغر چیت بند؛ محبوبه نبی زاده؛ رضا قربانی


کارایی اختلاط علف‌کش‌های رایج در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 91-102

10.22092/jsb.2017.101878.1099

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محبوبه نبی زاده؛ احسان اله زیدعلی