کلیدواژه‌ها = صفات کیفی
بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2022.356754.1293

مهسا فاضل؛ محمد رضا عظیمی؛ مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ محمد آرمین


تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی چغندرقند در مراحل مختلف رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 42-29

10.22092/jsb.2007.1250

محمدرضا میرزایی؛ سید معین‌الدین رضوانی