کلیدواژه‌ها = مراحل رشد
نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 183-169

10.22092/jsb.2011.944

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی


مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 60-43

10.22092/jsb.2008.1036

کیوان فتوحی؛ جمال احمدآلی؛ امیر نورجو؛ عادل پدرام؛ عبدالمجید خورشید


تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کیفی چغندرقند در مراحل مختلف رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 42-29

10.22092/jsb.2007.1250

محمدرضا میرزایی؛ سید معین‌الدین رضوانی


تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 14-1

10.22092/jsb.2005.1690

محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری