کلیدواژه‌ها = تاریخ برداشت
بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 46-33

10.22092/jsb.2017.103535.1109

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 201-214

10.22092/jsb.2014.5634

محمد‏علی چگینی؛ سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 84-71

10.22092/jsb.2013.1299

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی؛ فرحناز حمدی


تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 42-25

10.22092/jsb.2012.659

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 119-130

10.22092/jsb.2003.8279

جهانشاه بساطی؛ محمد کولیوند؛ عادل نعمتی؛ اسداله زارعی