کلیدواژه‌ها = آبیاری
تأثیر پرتوتابی گاما روی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-70

10.22092/jsb.2023.357667.1297

رحیم محمودی؛ بهزاد ثانی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فائزه رجب زاده؛ حمید مظفری


تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

دوره 33، شماره 2، دی 1396، صفحه 221-235

10.22092/jsb.2018.115067.1163

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی


تأثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 53-43

10.22092/jsb.2012.656

آژنگ جاهدی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ فرحناز حمدی