کلیدواژه‌ها = نماتد مولد سیست
تعداد مقالات: 4
1. غربال ژنوتیپ‏های چغندرقند نسبت به نماتد سیستی

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-121

لیلا مطیعیان؛ مهدی نصراصفهانی؛ مجید اولیا


2. شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن(های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 158-149

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی


3. ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 22-13

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی