نویسنده = ���������������� ����������
ارزیابی هیبریدهای دیپلوئید با فرم ریشه صاف و گرد (Broad elliptic) در چغندرقند

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 29-36

10.22092/jsb.2016.106111

سعید واحدی؛ مجید محرم زاده؛ شهرام خدادادی؛ علیرضا حیدری؛ بابک بابایی


شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 140-131

10.22092/jsb.2016.105778

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی