نویسنده = ������������ ��������...
تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 97-108

10.22092/jsb.2004.7195

جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی


عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 161-173

10.22092/jsb.2004.8211

عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ امیرحسین رستم پور