نویسنده = عبدالرسول ذاکرین
اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 207-199

10.22092/jsb.2013.1296

عبدالرسول ذاکرین؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


عوامل مؤثر بر احتمال تأخیر عملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 95-87

10.22092/jsb.2009.977

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 108-93

10.22092/jsb.2009.1049

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین