نویسنده = عباس شریفی تهرانی
بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 21، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 123-135

10.22092/jsb.2006.8203

مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک


مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP

دوره 20، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 159-149

10.22092/jsb.2005.6876

مهیار شیخ الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ مارتین زایدل؛ محمد جوان نیکخواه


شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 62-73

10.22092/jsb.2000.113502

مهدی ارزنلو؛ قربانعلی حجارود؛ سید محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمدناصر ارجمند