نویسنده = �������������� ��������
تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 189-199

10.22092/jsb.2014.2490

محمدرضا جهاداکبر؛ بابک بابایی؛ جهانشاه بساطی؛ زهرا عباسی


معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 227-215

10.22092/jsb.2014.5635

محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید شریفی؛ بابک بابایی؛ غلامعباس بهمنی


اثر روش نگه‌داری ریشه در سیلوی کنار مزرعه بر ضایعات وزنی و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 85-71

10.22092/jsb.2009.976

محمد عبداللهیان نوقابی؛ بابک بابایی؛ بیتا منصوری؛ حمید نوشاد