نویسنده = مرتضی مبلغی
مطالعه برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد در ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 15-36

10.22092/jsb.2022.358253.1302

احمدرضا بریموندی؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ امیرعباس موسوی؛ مرتضی مبلغی


تأثیر روش فرآوری بذر بر جوانه‌زنی و استقرار بوته چغندرقند در مزرعه

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-93

10.22092/jsb.2023.352161.1251

علیرضا صفری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ مرتضی مبلغی؛ علی جلیلیان