نویسنده = حامد رفیعی
تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 247-262

10.22092/jsb.2022.355444.1283

حسین نوروزی؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی؛ سعید یزدانی؛ امیر حسین چیذری


تعیین استان‌های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره‌وری

دوره 34، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 111-119

10.22092/jsb.2018.109848.1151

رضا شاکری بستان آباد؛ عدالت سلیم عدلو؛ حامد رفیعی