نویسنده = محمدرضا میرزایی
اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-75

10.22092/jsb.2017.102291.1105

محمدرضا میرزایی؛ جعفر اصغری؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زادهحمایتی


شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 140-131

10.22092/jsb.2016.105778

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


تعیین مناسبترین اندازه کرت آزمایشی برای آزمایش های بهنژادی چغندرقند

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 1-12

10.22092/jsb.1998.113496

حسن ابراهیمی کولایی؛ محمدرضا میرزایی