کلیدواژه‌ها = گروه آناستوموزی
ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22092/jsb.2022.355407.1282

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ علی جلیلیان؛ حسن یونسی


بررسی خصوصیات جدایه‏ های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 150-135

10.22092/jsb.2007.1315

سامان سلطانی نژاد؛ سید باقر محمودی؛ رضا فرخی نژاد