کلیدواژه‌ها = سطح برگ
مطالعه برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد در ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 15-36

10.22092/jsb.2022.358253.1302

احمدرضا بریموندی؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ امیرعباس موسوی؛ مرتضی مبلغی


برآورد سطح برگ چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-12

10.22092/jsb.1994.117691

جواد گوهری؛ الهوردی روحی