نویسنده = محمد جواد مهدی زاده راینی
شناسایی و تحلیل موانع گسترش بیمه چغندرقند در شهرستان مشهد

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 93-106

10.22092/jsb.2021.343239.1241

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی