نویسنده = یدالله بستان
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی انرژی چغندرکاران ایران

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 123-136

10.22092/jsb.2023.355913.1287

یدالله بستان؛ حمید امیرنژاد؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه


برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL)

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 207-216

10.22092/jsb.2020.127496.1226

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی