نویسنده = ���������� �����������������
تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند

دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 13-1

10.22092/jsb.2010.756

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی


ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 18-1

10.22092/jsb.2007.1674

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده