نویسنده = علیرضا احمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضدعفونی خاک‪های برگشتی از کارخانه‪های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب‪دهی و کودحیوانی

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 126-117

مهدی نصراصفهانی؛ علیرضا احمدی؛ هادی کریمی‌‌پورفرد


2. کاربرد تلفیقی گیاهان تله مقاوم و تناوب با گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد Heterodera schachtii بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سمیرم اصفهان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 73-59

هادی کریمی‌پور فرد؛ محمدرضا جهاداکبر؛ محمود دامادزاده؛ علیرضا احمدی