نویسنده = ���������� ������ ��������
تأثیر شوری بر تغییرات صفات کمی و کیفی و نحوه توارث این صفات در چغندرقند

دوره 38، شماره 2، مهر 1401

10.22092/jsb.2023.356022.1290

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ علی اکبر اسدی؛ حیدر عزیزی؛ بابک بابایی


بررسی پارامترهای ژنتیکی و ارتباط بین صفات فیزیولوژیکی و عملکردی چغندرقند تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 139-154

10.22092/jsb.2021.356021.1289

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ علی اکبر اسدی؛ حیدر عزیزی؛ بابک بابائی