نویسنده = ������������ ��������������
تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند

دوره 21، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 105-122

10.22092/jsb.2006.8202

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ قاسم کریم‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان


مقایسه قارچ‌کش جدید اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ‌کشﻫای رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندرقند

دوره 21، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 179-188

10.22092/jsb.2006.8207

اصغر حیدری؛ داریوش صفایی؛ سعید ارومچی؛ جهانشاه بساطی


عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 161-173

10.22092/jsb.2004.8211

عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ امیرحسین رستم پور


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 119-130

10.22092/jsb.2003.8279

جهانشاه بساطی؛ محمد کولیوند؛ عادل نعمتی؛ اسداله زارعی


بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2001.11560

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی