نویسنده = وحید دهباشی
اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 207-199

10.22092/jsb.2013.1296

عبدالرسول ذاکرین؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 93-81

10.22092/jsb.2012.660

حمید محمدی؛ احمدعلی کیخا؛ وحید دهباشی؛ خالویی اردوان