نویسنده = پیمان نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 22-13

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی


2. تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 55-37

مراد جعفری؛ پیمان نوروزی؛ محمدعلی ملبوبی؛ بهزاد قره‌یاضی؛ مصطفی ولیزاده؛ سیدابوالقاسم محمدی