نویسنده = ������������ ��������������
تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 139-127

10.22092/jsb.2015.11534

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی


تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-1

10.22092/jsb.2013.2939

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ عادل نعمتی؛ علی حبیب خدائی


تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 167-157

10.22092/jsb.2011.942

جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی