نویسنده = �������������� ���������� ������ ����������
تـعییـن پـارامـتـرهـای ژنـتیـکی مـقـاومـت بـه عامل بیماری لکه برگی (cercospora beticola) چغندرقند

دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 15-27

10.22092/jsb.2002.8215

محمدرضا اوراضی زاده؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ محمود مصباح


ارزیابی‌ شاخصﻫای‌ تحمل به‌ خشکی درتشخیص ژنوتیپﻫای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رشد

دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 29-49

10.22092/jsb.2002.8217

رحیم محمدیان؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ محمد مقدم واحد؛ حمید رحیمیان