نویسنده = عباس نوروزی
مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-53

10.22092/jsb.2013.2491

سید معین الدین رضوانی؛ عباس نوروزی؛ کامران آذری؛ علی محمد جعفری


تأثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 53-43

10.22092/jsb.2012.656

آژنگ جاهدی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ فرحناز حمدی


تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 214-205

10.22092/jsb.2011.946

حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد