نویسنده = محمدناصر ارجمند
شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 62-73

10.22092/jsb.2000.113502

مهدی ارزنلو؛ قربانعلی حجارود؛ سید محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمدناصر ارجمند


ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند

دوره 12، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 62-71

10.22092/jsb.1997.116487

محمدناصر ارجمند؛ علی آهون منش


بیماری Rhizomania در چغندرقند

دوره 3، شماره 1، 1363، صفحه 32-32

10.22092/jsb.1985.117658

محمدناصر ارجمند