نویسنده = �������������� ��������
مدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 87-98

10.22092/jsb.2021.354624.1276

حمیدرضا کمالی؛ محمد خرمیان؛ امیر ناصرین؛ مصطفی حسین پور