نمایه نویسندگان

ا

  • ابراهیمیان، حمیدرضا بررسی تأثیر چهار تناوب زراعی چهار ساله روی کمیت و کیفیت چغندرقند و درآمد حاصل از آن (ترجمه) [دوره 4، شماره 1، 1365، صفحه 16-27]

ر

  • رنجی، ذبیح اله گونه های مختلف چغندرقند و هیبریداسیون بین گونه ای در آنها [دوره 4، شماره 1، 1365، صفحه 1-15]

گ

  • گوهری، جواد بررسی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند [دوره 4، شماره 1، 1365، صفحه 28-47]

م

  • محمدخانی، علی روش های معمول جهت تشخیص سطوح مختلف پلوئیدی در گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1365، صفحه 48-55]