تأثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کوددامی، سولفات‌پتاسیم و اسیدبوریک بر خصوصیات کمی و کیفی محصول چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در چهار تکرار طی سه سال (1380-1378) در منطقه بردسیر کرمان اجرا گردید. عامل کوددامی در سه سطح صفر،10 و 20تن ماده‌ی خشک در هکتار در کرت اصلی و کود سولفات‌پتاسیم در سه سطح صفر، 75 و 150 کیلوگرم درهکتار و اسیدبوریک نیز در سطوح صفر،10و20 کیلوگرم درهکتار به صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی مصرف شدند. نتایج نشان داد که اثر کوددامی و سولفات‌پتاسیم بر عملکرد ریشه معنیﺩار (5%=α) بوده است، ولیاسید بوریک روی درصد قند ملاس و درصد قندسفیدریشه معنیﺩار نگردید. استفاده از کوددامی و سولفات پتاسیم اثر معنیﺩاری بر عملکرد شکر سفید داشت به طوری که استفاده از 20 تن کوددامی درهکتار، 10 درصد و استفاده از 150 کیلوگرم سولفات‌پتاسیم در هکتار، 6 درصد عملکرد شکر سفید را نسبت به شاهد افزایش داد. اگرچه اسیدبوریک اثر معنیﺩاری بر عملکرد شکرسفید نداشته، ولی عملکرد شکر سفید را نسبت به شاهد 8/1 درصد افزایش داده است و این در حالی بود که آب آبیاری حدود 5/0 میلی‌گرم در لیتر حاوی بر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of organic farm yard manure, potassium and boron on quantity and quality of sugar beet in Bardsir region

نویسندگان [English]

  • M.A. Javaheri 1
  • N. Rashidi 2
  • A. Baghizadeh 3
1 kerman Agricultural center of Reserch, Iran
2 kerman Agricultural center of Reserch, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor, Biotechnology Department, Environmental Sciences Research Institute, International Center For Science, High Technology & Environmental Sciences.
چکیده [English]

In order to study the effects of Farm Yard Manure (FYM), Sulfate of Potassium (SOP) and boric acid on quality and quantity of sugar beet, an experiment was conducted in split plot factorial with four replications during 3 years (1999-2001) in Bardsir- Kerman. The FYM was the main plot in 3 levels: 0, 10 and 20 ton.ha-1. SOP was applied at levels, 0 ,75 and 150 kg.ha-1  and boric acid at levels 0 , 10 and 20 kg.ha-1 which treated in subplot. The results showed that the effect of FYM and SOP on root yield were significant, but boric acid did not have significant effect on increase of moelasses sugar and white sugar content. FYM and SOP application changed sugar beet yield significantly, so that using of 20 t ha-1 FYM and 150 kg.ha-1 potassium sulfate increased white sugar yield 10% and 6% in comparison to the check. Boric acid had no significant effect on white sugar yield. but it increased the white sugar yeild about  1.8% in comparison to the check.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Farm Yard Manure
  • Potassium
  • Boron
  • Root yield